• From Secţia de Horticultură - 7 May 2014 01:39 PM

  Rolul sectiei de horticultura

  - coordonează programe şi proiecte de cercetare-dezvoltare în domeniul horticulturii în relaţie cu condiţiile ecologice, realizarea de noi creaţii biologice, performante, adaptate condiţiilor naturale; - elaborează strategii şi programe de dezvoltare a plantaţiilor şi culturilor horticole, din arealele naturale de producţie din România; - promovează programe, proiecte şi activităţi care să asigure în condiţiile unei horticulturi durabile, noi soiuri şi hibrizi cu calităţi superioare; - promovează relaţii de conlucrare şi colaborare cu instituţii similare din ţară şi străinătate; - organizează manifestări ştiinţifice şi activităţi de transfer de informaţii din cercetare-dezvoltare, la utilizatori; - se preocupă de atragerea şi pregătirea personalului din cercetare.

 • From Secţia de Industrie Alimentară - 7 May 2014 01:39 PM

  Rolul sectiei de industrie alimentara

  - promovarea şi coordonarea de investigaţii ştiinţifice şi tehnologice privind procesarea resurselor Sectia pentru Industria Alimentaraagroalimentare şi conexe în produse alimentare; - elaborarea de strategii şi programe de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică pentru dezvoltarea industriei alimentare, siguranţa alimentului şi siguranţa alimentaţiei populaţiei; - realizări colaborări interdisciplinare în lanţul sol - produs - consumator, prin activităţi integrative cu alte domenii ale cercetării ştiinţifice.

 • From Secţia de Mecanizare - 7 May 2014 01:39 PM

  Rolul Secţiei de Mecanizare

  - implementarea de noi echipamente şi tehnologii in practica agricolă;- promovarea in agricultură a surselor energetice neconvenţionale in paralel cu raţionalizarea sistemelor clasice de energie; - implementarea unui sistem informaţional de monitorizare a echipamentelor utilizate in agricultură şi industrie alimentară; - promovarea cercetărilor multidisciplinare şi a programelor de măsuri pentru dezvoltarea cercetărilor din domeniu şi creşterea eficienţei acestora in practici agricole;- participă la elaborarea strategiei de dezvoltare in domeniul mecanizării proceselor din agricultură şi industrie alimentară; - coordonează şi evaluează activitatea de cercetare-dezvoltare din domeniul mecanizării din unităţile de cercetare-dezvoltare de profil; - face propuneri de promovarea personalului de cercetare-dezvoltare din domeniu şi organizează manifestări ştiinţifice; - sprijină transferul de informaţie la utilizatori.

 • From Secţia de Medicină Veterinară - 7 May 2014 01:39 PM

  Rolul sectiei de medicina veterinara

  - elaborează strategii, programe şi proiecte in scopul asigurării sănătăţii animalelor şi siguranţa alimentară a populaţiei; - coordonează cercetările ştiinţifice pentru fundamentarea cadrului legislativ de protecţie a sănătăţii şi de combatere a bolilor la animale; - stabileşte direcţii şi metode de diagnosticare şi combatere a bolilor de importanţă majoră la animale; - contribuie la dezvoltarea cercetărilor din domeniul biotehnologiilor pentru obţinerea de noi produse biologice specifice medicinii veterinare; - sprijină contacte şi relaţii internaţionale in vederea dezvoltării cercetărilor ştiinţifice din domeniu; - organizează manifestări ştiinţifice cu participare internă şi internaţională; - sprijină imbunătăţirea procesului de formare şi atragere a tinerilor in activitatea de cercetare ştiinţifică;

 • From Secţia de Cultura Plantelor de Câmp - 7 May 2014 01:39 PM

  Rolul Secţiei de Cultura Plantelor de Câmp

  - elaborează strategii ale activităţii de cercetare ştiinţifică in domeniul culturii plantelor de camp, programe, tematici ce vizează valorificarea superioară a resurselor naturale şi tehnologice, prin sisteme de agricultură durabilă şi performantă; - promovează cercetări privind protecţia resurselor naturale in condiţii pedoclimatice diverse: sol (sisteme diferite de lucrări ale solului, studiul evoluţiei fertilităţii solului in decursul timpului şi al producţiilor agricole), apă (consevarea apei in sol), precum şi protecţia şi utilizarea resurselor genetice vegetale (colectare, conservare, colecţii ex-situ şi in-situ, şi folosirea acestora in cadrul diferitelor programe de ameliorare); - promovează cercetările privind crearea de genotipuri la culturile de camp cu productivitate ridicată, cu toleranţă crescută la stresul termic şi hidric, cu eficienţă sporită la valorificarea apei şi a substanţelor nutritive, pretabile la diferite utilizări alimentare şi non-alimentare (biocarburanţi);

 • From Secţia de Silvicultură - 7 May 2014 01:39 PM

  Rolul Sectiei de Silvicultura

  - promovarea şi coordonarea programelor şi strategiilor pentru fundamentarea ştiinţifică a gestionării durabile a păsurilor; - evaluează şi monitorizează proiecte de cercetare-dezvoltare propuse de unităţile de profil; - se preocupă de pregătirea personalului din cercetarea-dezvoltarea de profil, evaluează şi atestă promovarea pe trepte ştiinţifice a acestora; - organizează manifestări ştiinţifice in domeniu, sprijină acţiunile de transfer a rezultatelor obţinute in sectoarele de cercetare-dezvoltare tehnologică din unităţile coordonate la beneficiari;

 • From Secţia de Şiinţă a Solului, Îmbunătăţiri Funciare şi Protecţie a Mediului - 7 May 2014 01:39 PM

  Rolul Secţiei de Şiinţă a Solului, Îmbunătăţiri Funciare şi Protecţie a Mediului

  - in cooperare cu instituţii, universităţi şi alte organizaţii şi agenţii implicate in activităţi de cercetare-dezvoltare privind resursele de sol, apă şi climă (inclusiv agrometeorologie, imbunatăţiri funciare, reconstrucţia ecologică a peisajului rural, cadastrul şi taxaţiuni ale terenurilor agricole, diminuarea efectelor dăunătoare ale schimbării climatice, păstrarea biodiversităţii şi protecţia calităţii mediului inconjurător); - are responsabilităţi specifice in asigurarea conducerii ştiinţifice şi tehnice necesare elaborării de propuneri privind politici, strategii, programe, planuri de acţiune, reglementări, standarde, indrumări, proiecte, studii şi altele, pentru cunoaşterea, caracterizarea, monitoringul şi managementui durabil al lor, inclusiv evaluarea economică, in scopul dezvoltării durabile a agricultorii şi mediului rural, precum şi al creşterii stabilităţii şi prosperităţii lumii satelor, corespunzator cu cerinţele de integrare a Romaniei in structurile Uniunii Europene şi concernul globalizării agricole;

 • From Secţia de Zootehnie - 7 May 2014 01:39 PM

  Rolul Sectiei de Zootehnie

  - prin membrii titulari, corespondenţi, de onoare şi asociaţi orientează cercetarea ştiinţifică din domeniu in direcţia creşterii calităţii producţiei, a măririi efectivelor de animale şi obţinerea de indici de producţie maximi, competitivi cu cei europeni; - elaborează direct şi colaborează cu alţi parteneri la stabilirea strategiilor pe termen scurt, mediu şi lung de creştere a animalelor in concordanţă cu cerinţele interne şi comunitare; - urmăreşte conservarea şi valorificarea resurselor genetice animale, in conformitate cu actualele strategii naţionale şi ale comunităţii europene, precum şi stabilirea de tehnologii moderne de ameliorare genetică a populaţiilor de animale in vederea creşterii performanţelor productive;