Rolul Sectiei de Zootehnie

- prin membrii titulari, corespondenţi, de onoare şi asociaţi orientează cercetarea ştiinţifică din domeniu în direcţia creşterii calităţii producţiei, a măririi efectivelor de animale şi obţinerea de indici de producţie maximi, competitivi cu cei europeni;
- elaborează direct şi colaborează cu alţi parteneri la stabilirea strategiilor pe termen scurt, mediu şi lung de creştere a animalelor în concordanţă cu cerinţele interne şi comunitare;
- urmăreşte conservarea şi valorificarea resurselor genetice animale, în conformitate cu actualele strategii naţionale şi ale comunităţii europene, precum şi stabilirea de tehnologii moderne de ameliorare genetică a populaţiilor de animale în vederea creşterii performanţelor productive;
- iniţiază, coordonează şi execută proiecte de cercetare ştiinţifică în domeniul ameliorării genetice, biotehnologiei de reproducţie şi nutriţie animală, cât şi în elaborarea de tehnologii de creştere şi exploatare a animalelor în diferite tipuri şi dimensiuni de exploataţii, în funcţie de zonele pedoclimatice şi direcţiile de producţie solicitate de piaţă;
- sprijină, coordonează şi monitorizează elaborarea de proiecte de cercetare naţionale şi internaţionale de către unităţile de cercetare - dezvoltare de profil;
- efectuează prin unităţile de profil, cercetări de genetică moleculară şi stabileşte tehnici şi procedee de inginerie genetică pentru dirijarea sexului la animalele de ferme, producerea de animale transgenice, clonarea organismelor în scopul creşterii calităţii producţiei;
- elaborează, cu instituţii abilitate, programe de ameliorare a efectivelor de animale în direcţia obţinerii de produse cerute de piaţa internă şi externă, competitive calitativ şi economic cu parteneri din domeniu;
- iniţiază şi promovează relaţii de colaborare pentru executarea în comun de proiecte, atât cu instituţii şi organizaţii profesionale din ţară, cât şi din străinătate;
- iniţiază şi organizează manifestări ştiinţifice cu caracter naţional şi internaţional în domeniu;
- participă alături de unităţile de cercetare - dezvoltare la recrutarea de tineri pentru cercetarea din domeniu, la formarea şi promovarea lor, cât şi la stabilitatea cadrelor de cercetare - dezvoltare;
- urmăreşte creşterea calităţii cercetării ştiinţifice zootehnice şi focalizarea acesteia, pe domenii de nişă, acolo unde România are potenţial de a realiza masă critică şi performanţă de lider;
- participă direct prin membrii săi la implementarea în producţie a rezultatelor cercetării ştiinţifice din zootehnie;
- organizează perfecţionarea pregătirii profesionale a cercetătorilor şi a doctoranzilor şi stimulează creaţii ştiinţifice de excelenţă;
- participă la manifestările ştiinţifice din străinătate;
- elaborează puncte de vedere, la solicitarea sau direct în elaborarea unor directive sau alte normative ce privesc zootehnia.

 

Membrii Sectiei de Zootehnie

Preşedinte:
Prof. dr. Ilie VAN

Preşedinte de onoare:
Prof. dr. h. c. Dumitru SIMIONESCU

Vicepreşedinte:
Prof. dr. h. c. Liviu Alexandru MĂRGHITAŞ

Secretar ştiinţific:
Dr. ing. Cristina Ştefania NEGRE
    tel: 021-318.44.71
    e-mail: zootehnie@asas.ro

Membri de onoare străini:
Prof. Aime Luis AUMAITRE
Prof. Jean BOYAZOGLU
Prof. Nicolae EREMIA
Prof. Claude MALTERRE
Prof. Anton Pascal OLTENACU
Prof. Aren Jacob Hubert VAN ES
Prof. Michel VERMOREL

Membri de onoare români:
Prof. Alexandru T. BOGDAN, m. c. A. R.
Prof. Constantin GĂVAN
Prof. Dumitru GEORGESCU
Dr. Attila Ladislau KELEMEN
Prof. Ioan VACARU-OPRIŞ
Prof. Vasile TAFTĂ

Membri titulari:
Prof.Horia GROSU
Prof. dr. h. c. Liviu Al. MĂRGHITAŞ
Prof. Marcel PARASCHIVESCU  
Dr. Răducu RADU
Prof. dr. h. c. Dumitru SIMIONESCU
Prof. dr. Ilie VAN
Prof. Ioan VINTILĂ 

Membri corespondenţi:
Prof. Şteofil CREANGĂ
Dr. Doina Valentina GROSSU
Dr. Ioana NICOLAE
Prof. Benone PĂSĂRIN
Dr. Ioan OROIAN
Dr. Petru Gabriel VICOVAN 

Membri asociaţi:
Prof. Ioan BUD
Prof. Marian BURA
Dr. Mioara COSTACHE
Dr. Cătălin DRAGOMIR
Prof.  Constantin PASCAL
Prof. Ioan PĂDEANU
Dr. Maria SAUER
Dr. Ionelia ŢĂRANU
Prof. Marius Giorgi USTUROI
Prof. Livia VIDU

 

Unităţi de cercetare-dezvoltare în coordonarea Secţiei de Zootehnie

Institute naţionale:
INCDZ Baloteşti (INCDBNA Baloteşti) – Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Zootehnie – Baloteşti; tel. 021/351.20.81

Institute de ramură:
ICDCB Baloteşti - Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor – Baloteşti; tel. 021/350.10.34
ICDCOC Palas Constanţa - Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor – Constanţa; tel. 0241/63.95.06

Staţiuni:
SCDCB - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare  pentru Creşterea Bovinelor – Arad; tel. 0257/33.91.30
SCDCB - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor – Dancu; 0232/27.24.65
SCDCB - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor – Tg. Mureş; tel. 0265/31.90.06
SCDCB - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor – Dulbanu; tel. 0238/54.92.00
SCDCB - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bubalinelor – Şercaia; tel. 0268/24.58.90
SCDCB - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare  pentru Creşterea Bovinelor – Sighet; tel. 0262/31.19.14
SCDCOC - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor–Caransebeş; 0255/51.41.89
SCDCOC - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor–Popăuţi; tel. 0231/51.29.68
SCDCOC - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor–Secuieni; tel. 0234/21.90.47
SCDCOC - Baza experimentala pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor–Reghin; tel. 0265/51.20.41
SCDCOC - Baza experimentala pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor–Bilciureşti; tel. 0245/67.13.06
SCDCOC - Baza experimentala pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor–Ruşeţu; tel. 0238/53.35.51

În coordonare ştiinţifică:
S.C. ICDA S.A.- Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Apicultură – Bucureşti; tel. 021/232.50.60

Activitatea Sectiei de Zootehnie

Activitatea Sectiei de Zootehnie

 

 

Publicatii, articole de cercetare

Publicatii, articole de cercetare