APROBAT ÎN ŞEDINŢA DE PREZIDIU ASAS DIN 05.03.2004

 

REGULAMENT

privind acordarea premiilor Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice

 

Capitolul 1. Dispoziţii generale

Art. 1. Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice acordă anual premii pentru lucrări de cercetare realizate în anul anterior. Premiile se acordă cercetătorilor ştiinţifici şi cadrelor didactice, în special celor tineri, pentru stimularea şi încurajarea activităţii de creaţie ştiinţifică originală, a contribuţiei la dezvoltarea ştiinţelor agricole şi silvice româneşti. Premiile Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice reprezintă stimulente morale şi materiale.

Art. 2. Premiile Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice poartă numele unor personalităţi ilustre ale acestor ştiinţe, după cum urmează:

Secţia de Ştiinţa Solului, Îmbunătăţiri Funciare şi Protecţia Mediului:

 • Teodor  Saidel
 • Nicolae  Cernescu
 • Ion  M. Gheorghiu
 • Mircea Moţoc – Aprobat în Adunarea Generala ASAS din 12.12.2014

 

Secţia de Cultura Plantelor de Câmp:

 • Constantin Sandu Aldea
 • Nicolae Săulescu
 • Iuliu Prodan

 

Secţia de Horticultură:

 • Ion  C. Teodorescu
 • Teodor  Bordeianu
 • I.D. Ştefănescu – Aprobat în Prezidiu ASAS din 14.11.2012, Aprobat în Adunarea Generală ASAS din 29.12.2012
 • Ioan Maier - Aprobat în Prezidiu ASAS din 31.01.2017, Aprobat în Adunarea Generală ASAS din 02.03.2017

 

Secţia de Zootehnie:

 • Gheorghe  K. Constantinescu
 • Nicolae Teodoreanu
 • Ioan Moldovan – Aprobat în Prezidiu ASAS din 10.11.2016, Aprobat în Adunarea Generală ASAS din 17.11.2016

 

Secţia de Medicină Veterinară:

 • Paul  Riegler
 • Ion Adameşteanu  - Aprobat în Biroul Prezidiului ASAS din 11.12.2007, Aprobat în Adunarea Generală ASAS din 14.12.2007

 

Secţia de Mecanizarea Agriculturii:

 • Dragoş  Toma
 • Valentin  Scripnic

 

Secţia de Economie Agrară:

 • Nicolae Cornăţeanu
 • Sergiu Hartia - Aprobat în Biroul Prezidiului ASAS din 01.04.2015, Aprobat în Adunarea Generală ASAS din 02.04.2015

 

Secţia de Industrie Alimentară:

 • Dumitru  Moţoc
 • Teodor Buşniţă – Aprobat în Biroul Prezidiului ASAS din 11.12.2007, Aprobat în Adunarea Generală ASAS din 14.12.2007

 

Secţia de Silvicultură:

 • Constantin  D. Chiriţă

 

Art. 3. Premiile Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice se înmânează în şedinţă solemnă a Adunării Generale, cu participarea autorilor lucrărilor premiate. Decernarea premiilor se face de Preşedintele Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice sau de către împuternicitul acestuia. La decernarea fiecărui premiu se prezintă valoarea lucrării  respective şi motivaţia atribuirii premiului respectiv.

Art. 4. Premiile Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice constau în conferirea unei diplome şi a unui premiu. In cazul lucrărilor premiate având mai mulţi autori, premiul se împarte egal între aceştia.

 

Capitolul 2. Criteriile de atribuire a premiilor

Art. 5. Premiile anuale ale Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice se acordă pentru lucrări de calitate deosebită, publicate în anul pentru care se atribuie premiul, din următoarele categorii:

(a) monografii publicate în ţară sau străinătate, sau alte lucrări de sinteză a rezultatelor originale;

(b) lucrări de cercetare cu concepţii sau rezultate experimentale originale, publicate în reviste de nivel ştiinţific din ţară sau străinătate sau în anale ale instituţiilor de cercetare şi ale universităţilor;

(c) lucrări comunicate la manifestări ştiinţifice de prestigiu, în ţară sau în străinătate, cu elemente majore de originalitate publicate in-extenso în volumele manifestărilor ştiinţifice respective;

(d) soiuri, hibrizi sau rase create, echipamente tehnice, cu elemente majore de originalitate, omologate;

(e) brevete de invenţie, cu elemente majore de originalitate, ale căror rezultate au fost introduse pe scară apreciabilă în producţie;

(f) tehnologii şi metodologii, cu elemente majore de originalitate;

(g) în mod excepţional se vor putea acorda premii unor personalităţi pentru întreaga lor activitate ştiinţifică.

Pentru lucrările de la punctele (d) şi (e) de mai sus, atribuirea premiilor se face numai în cazul în care aceste creaţii nu au făcut obiectul unor lucrări publicate, menţionate la punctele (a) şi (b) , în care caz se pot lua în consideraţie aceste publicaţii.

Art. 6. Nu se pot acorda premii ale Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice pentru:

-          manuale sau cursuri universitare, fie publicate fie multiplicate sub alte forme;

-          lucrări prezentate la manifestări ştiinţifice, dacă aceste lucrări reprezintă o simplă expunere a unor rezultate publicate anterior;

-          lucrări cu caracter de popularizare, diseminare a cunoştinţelor, recomandări tehnice etc.;

 Art. 7. Premiul Academiei se acordă o singură dată unui autor. Fiecare premiu se poate acorda anual pentru o singură lucrare.

 Art. 8. Cetăţenilor străini, coautori ai unei lucrări premiate, li se atribuie diplomă corespunzătoare.

 

Capitolul 3. Metodologia atribuirii premiilor

Art. 9. Propunerile pentru premii ale Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice se pot face, cu menţionarea premiului la care se referă, de către instituţiile de cercetare, instituţiile învăţământ superior şi de către membrii titulari sau corespondenţi ai Academiei. Propunerile, însoţite de textul lucrării respective şi de o prezentare explicită a modului în care aceasta corespunde criteriilor de atribuire a premiilor, se depun la Academie în fiecare an, în cursul lunilor Iulie - August, pentru lucrări publicate / introduse în producţie în anul anterior. Academia transmite propunerile Secţiei de specialitate corespunzătoare.

Art. 10. Secţia de specialitate desemnează 2 referenţi pentru fiecare lucrare propusă, de regulă dintre membrii Secţiei. Pot fi referenţi membrii Academiei care au făcut propunerile respective, precum şi specialiştii care lucrează sau au lucrat în instituţiile de cercetare / învăţământ superior în care activează sau au activat autorii lucrării propuse. Referenţii redactează în cursul lunii septembrie referate din care să rezulte contribuţia lucrării analizate la progresul ştiinţei şi /sau la dezvoltarea producţiei, calitatea ei de lucrare originală, modul în care sunt respectate criteriile din capitolul 2 al acestui regulament, precum şi elemente privind reputaţia ştiinţifică a autorilor. In concluzia referatelor, se exprimă prin DA sau NU opţiunea referentului privind atribuirea premiului respectiv.

Art. 11. Secţia de specialitate a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice analizează în cursul lunii octombrie propunerile primite şi referatele respective. Pentru atribuirea premiilor este necesară întrunirea majorităţii simple a voturilor membrilor de onoare, titulari şi corespondenţi prezenţi. În cazul în care există mai multe propuneri pentru acelaşi premiu, Secţia stabileşte prin aceeaşi procedură de votare ordinea de preferinţă. In cazuri deosebite, îndeosebi pentru lucrări cu conţinut lărgit aparţinând la mai multe ramuri de ştiinţă, este posibilă adoptarea unei propuneri de atribuire a altui premiu decât cel propus iniţial. Această procedură este posibilă, în mod excepţional, şi pentru premii ale altor Secţii, în acest caz fiind necesare discuţii între secţiile respective.

Art. 12. Prezidiul Academiei de Ştiinţe Agricole validează propunerile secţiilor în timp util pentru ca ele să poată fi atribuite în cadrul unei Adunării Generale a Academiei în anul respectiv.

 

Capitolul 4. Dispoziţii finale

Art. 13. Valoarea premiului se actualizează anual, în acord cu prevederile din bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice, din anul respectiv.

Art. 14. În mod excepţional, premiile Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice se vor acorda pentru anii 2002 - 2003 (câte un singur premiu pentru ambii ani) la prima Adunare Generală a Academiei din 2004. Secretariatul Ştiinţific al Academiei va adapta corespunzător calendarul de depunere a propunerilor, referatelor şi concluziilor Secţiilor.

Art. 15. Prezentul regulament a fost aprobat în şedinţa din 05.03.2004 a Prezidiului Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice, completat şi aprobat în Adunările Generale ASAS din: 14.12.2007; 29.11.2012; 12.12.20014; 02.04.2015; 17.11.2016.