academia unghi.JPG

Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice  "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", pe baza consultării membrilor Secţiei de Ştiinţa solului, Imbunătăţiri funciare, Gospodărirea apelor şi Protecţia mediului, precum și din alte secții cu preocupări conexe, a analizat  Proiectul Hotărârii de Guvern  pentru aprobarea Programului de măsuri de diminuare a riscului la inundaţii în Lunca Dunării şi  formulează următoarele aprecieri:
    - conţinutul propunerii de act normativ constituie o  reluare a unei teme  care a fost lansată în România după 1990 privind renaturarea (reconstrucţia  ecologică) a Luncii Dunării, problemă dezbătută de numeroase ori în mediile ştiinţifice din ţară (Anexa nr. 1), care şi-au exprimat dezacordul pentru dezafectarea digurilor dunărene, folosind argumente ştiinţifice bine fundamentate;
    - punctul nostru de vedere în această problemă se fundamentează şi pe  documentele politice şi legislative asumate de România pe plan international, precum şi pe documentele politice existente la nivel naţional (Anexa nr. 2);
    - expunerea de motive pe care se bazează propunerea de act normativ  conţine  unele aprecieri care trebuie revizuite pentru a corespunde realităţii privind regimul hidrologic al Dunării, efectelor îndiguirii asupra ecosistemului luncii, presupunerilor privind perspectiva  unor viituri istorice etc.;
    - fără a contesta integral recomandările  consorţiului internaţional  privind abordarea echilibrată a problemei, considerăm că ar fi fost util să se  analizeze mai profund problemele prin prisma interesului naţional al României cu privire la  evoluţia durabilă integrată a Luncii Dunării;
    - considerăm că  încadrarea incintelor îndiguite de la Dunăre în cele trei categorii, cu propunerea ca cca. 13 % din suprafaţa amenajată să fie renaturată, se bazează pe argumente insuficiente atât tehnico-ştiinţifice cât şi social- economice şi  poate constitui o abatere de la reglementările  politice prezentate în Anexa nr. 2;
    - reamintim că din suprafaţa totală a Luncii Dunării,  cca. 24% reprezintă suprafaţă cu regim natural de exploatare;
    - fără să respingem ideea că  în fiecare incintă  îndiguită de la Dunăre sunt necesare măsuri de restructurare a folosinţelor pentru exploatarea durabilă a terenurilor, ne exprimăm convingerea că acestea se pot fundamenta numai pe studii detaliate ale  situaţiei sociale, economice şi ecologice, precum şi cu consultarea  administraţiilor  Unităţilor Administrativ Teritoriale din zonele respective;
    - considerăm că reconstrucţia ecologică a incintelor îndiguite se poate realiza prin păstrarea regimului actual îndiguit;
    - susţinem că diminuarea riscului la inundaţii în Lunca Dunării se asigură prin aplicarea  propunerilor stabilite  la Dezbaterea  naţională  din  8-9 mai 2008, organizată de ASAS şi prin propunerile cuprinse în Nota de fundamentare referitoare la reconstrucţia ecologică a incintelor agricole din Lunca Dunării, elaborată de ISPIF şi INHGA pentru CSAT (Anexa nr. 3);
    - reamintim că nicio ţară dunăreană nu a utilizat demolarea digurilor pe teritoriul lor ca măsură de diminuare a riscului la inundaţii pe Dunăre;
    - subliniem că efectul de atenuare a viiturilor pe Dunăre, produs prin inundarea controlată a unor incinte este redus şi se manifestă numai dacă inundarea se realizează la vârful viiturii;
    - ne exprimăm surprinderea că ASAS nu a fost inclusă între organizaţiile consultate cu privire la acest studiu complex privind redimensionarea ecologică şi economică a sectorului românesc al Luncii Dunării, aşa cum se exprimă iniţiatorul  Notei de fundamentare în  Secţiunea VI, punctul 1;
    - trebuie  avut în vedere  faptul că  promovarea unei Hotărâri de Guvern se face după o evaluare strategică de mediu (studiu de impact) a programului respectiv şi după dezbaterea publică a conţinutului său, conform Directivei Europene "SEA”, preluată şi de legislaţia românească;
    - în sensul  unei rezolvări cu caracter durabil a problemelor de mai sus, propunem promovarea unui proiect de cercetare-dezvoltare sub coordonarea MADR, cu tema: Fundamentarea soluţiilor de redimensionare ecologică şi economică a fiecărei incinte îndiguite din Lunca Dunării, ale cărui obiective sunt prezentate în Anexa nr.4;
    - pe baza acestor elemente, susţinute de detaliile prezentate în anexe, considerăm că nu este oportună, în această formă şi în acest moment, propunerea de act normativ precizată mai sus şi ne exprimăm poziţia privind menţinerea îndiguirii Luncii Dunării aşa cum este în prezent, cu aplicarea  soluţiilor de consolidare adecvate, având în vedere că, după finalizarea îndiguirilor, nu s-a depăşit coronamentul acestora, nici chiar la viitura istorică din anul 2006. 
    Cele patru anexe ataşate acestui material fac parte integrantă din Punctul de vedere exprimat de Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice  "Gheorghe Ionescu - Şişeşti" privind   Proiectul Hotărârii de Guvern  pentru aprobarea Programului de măsuri de diminuare a riscului la inundaţii în Lunca Dunării.

PREŞEDINTE A.S.A.S.,
Prof. dr. Gheorghe SIN

Documente utile

Anexa nr 1.pdf

Anexa nr 2.pdf

Anexa nr 3.pdf

Anexa nr 4.pdf